Hanestad - Østerdalens perle
Forprosjekt Stedsutvikling

Åpent informasjonsmøte - Forprosjektet Stedsutvikling Hanestad

Lørdag 19. mai 2007 - Kivatun

[-]Forprosjektet startet i august i fjor etter initiativ fra de næringsdrivende på Hanestad. Finansiert med 50 000 kr hver fra Rendalen kommune og Hedmark fylkeskommune og en meget betydelig egeninnsats.

Hovedmål for forprosjektet:

 • Legge grunnlag for at Hanestad skal bestå som en levende grend med gode levekår for alle

Tre delmål:

 • Kartlegge og klarlegge hva Hanestad har, hvor man vil og hvordan bygda skal utvikle seg i framtiden. Det er et mål å skape et felles enighetsgrunnlag for den fysiske utviklingen av Hanestad. Det skal legges spesiell vekt på å få fram tiltak som gir kvinner og ungdom lyst til å bo og/eller arbeide i bygda.
 • Utarbeide en stedsutviklingsplan som inneholder tiltak som gir resultater i form av fysiske forbedringer, organisatoriske tiltak for å sikre oppfølging og igangsettelse av nye prosjekter og tiltak gjennom et hovedprosjekt.
 • Finne tiltak kan iverksettes underveis.
Styringsgruppen har bestått av Tove Døsen og Halgrim Breie fra Rendalen kommune, Ole Bjøntegaard og Sæming Hanestad valgt av de næringsdrivende, Roy Tovsrud med Kari Marie Sund som vara valgt på folkemøte. Prosjektleder: Kultur & Næring – Rune Jørgensen.

[-]Prosess i sju faser:

 • To folkemøter med over 70 deltakere!
 • Stor aktivitet med lange mailer, telefoner, mange kaffekopper, møter og i forbifarten
 • Trailersjåfører med fast stoppested på Hanestad har uoppfordret levert forslag
 • Unikt engasjement i forhold til rapporter fra andre steder
Konkrete resultater av forprosjektet:
 • Tiltaksplan med over 70 små og store tiltak
 • Forslag til overordnet skisseplan fra Feste NordØst AS
 • Arbeid igangsatt på flere områder, bl a åpningen av Hanestad kulturstasjon og arbeidsgruppe for forskjønnelse rundt servicesenteret/vertshuset
Dokumenter tilgjengelige for nedlasting/gjennomlesing:
Tiltaksplan med hovedmålsettingen:
”legge et grunnlag for at Hanestad skal bestå som en levende grend med gode levekår for alle – og øke folketallet”

Tiltaksplanen:

 • Utbedre krysset mellom RV 3/FV 664
 • Redusere lokaltrafikk på RV 3
 • Forskjønnelse av området rundt service-senteret/vertshuset
 • Etablere Rendalsportalen
 • Forskjønnelse av området ved Hanestad stasjon
 • Etablere flere arbeidsplasser
 • Utvikle og etablere flere aktivitetstilbud
 • Klargjøre tomteområder for boliger og fritidseiendommer
 • Markedsføre Hanestad, Rendalen og Fjellregionen for at flere skal bli her lengre
 • Andre tiltak som bidrar til å nå hovedmålsettingen (møteplasser, asfalt over kjølen, utsiktspunkter og samarbeid med Atna)
Klikk på bildene for større versjon
[-] [-]
Overordnet skisseplan (Feste NordØst AS) Detaljplan for området rundt service-senteret/vertshuset (Feste NordØst AS)

Del av prosjektet ”Småsamfunnssatsing i Fjellregionen”.

Vedtak i Rendalen kommunestyre 30 mars:
”Som lokalsamfunn velges Øvre Rendal. Dette innebærer at det skal jobbes med Øvre Rendal, Hanestad som innfallsport til resten av Rendalen og området på Hanestadkjølen.”

Styringsgruppa forutsetter at dette arbeidet kan følges opp som et resultat av Rendalen kommunestyres vedtak om deltakelse i prosjektet ”Småsamfunnssatsing i Fjellregionen”. ”Småsamfunnssatsing i Fjellregionen” er et prosjekt som skal gå over tre år i kommunene fra Stor-Elvdal og nordover.

Prosjektets hovedmål er ”attraktive lokalsamfunn og nærmiljøer som skaper identitet, bo-, utdannings- og etableringslyst”. Dette er sammenfallende med fylkesplanens mål.

I tillegg ønsker vi følgende:

 • å bidra til ett vellykket og synlig lokalsamfunnsprosjekt i hver av de 7 kommunene
 • å utvikle kommunenes kompetanse og evner som samfunnsaktør
 • å øke kompetansen i næringsapparatet på samfunnsutvikling
 • å bidra til etablering av et kompetansenettverk i fjellregionen (som modell for de andre regionene i fylket)
 • å videreutvikle regional ressursgruppe som nav i et regionalt kompetansenettverk
 • å utvikle det regionale partnerskapet og fylkeskommunen som leder i dette

Vi har jobbet fram et historisk grunnlag for en positiv utvikling for Hanestad! Vi kan få drahjelp til å gjennomføre tiltaksplanen.

Krever fortsatt hardt arbeid!


Dette dokumentet er en lett omarbeidet utgave av den presentasjonen Rune Jørgensen holdt på Kivatun 19. mai 2007.

© Vidar Andreassen, (vidar.andreassen@hanestad.com).